Medlemsavgiften (200 kr/år) sätts in på postgirokonto 4023669-7. Glöm ej ange avsändare. Betalas före januari månads utgång 2021.

In- och utpasseringsbestämmelser till Medicon Village för Kamratföreningen

Med Bil: Inpassering genom körgrindarna. Om bommarna är nere trycker du på porttelefonen och anger namn och ärende.

OBS Parkeringsavgift: Anländer ni med bil, kör in som tidigare, parkera och informera därefter vid servicedisken. Ert deltagande i AZ senior/kamratförenings aktivitet tillsammans med ert namn och bilnummer. Medicon Village fakturerar sedan samtliga parkeringsavgifter på föreningen, vilken också står för kostnaden.

Utpassering dagtid: Kör fram till bommarna så öppnas dom automatiskt.

Utpassering kvällstid: Kör fram till bommarna och ring på porttelefonen.

Gående/cyklande: Inpassering genom gånggrinden i staketet vid Gästparkeringen. Utpassering efter kvällsaktivitet genom gånggrinden i staketet vid Gästparkeringen. Ring på porttelefonen.