Gällande stadgar för AstraZeneca Senior- och Kamratförening i Lund

§ 1  Föreningens namn är AstraZeneca Senior- och Kamratförening i Lund. Föreningen har sitt säte i Lund.

§ 2  Föreningen har till ändamål att för medlemmarna skapa social samvaro, sammanhållning och trevlig sysselsättning under organiserade och trivsamma former.

§ 3  Medlem i föreningen är person som varit anställd inom Astra´s dotterbolag eller AstraZeneca´s forskningsbolag i Lund och som slutat sin anställning via avtalspension alt. ålderspension eller blivit uppsagd under tiden mars 2010 – december 2011 med rätt till övertalighetspaket på grund av nedläggning av verksamheten där personen varit anställd.
– Rätt att tillhöra föreningen i Lund har även person som pensionerats från något av Astra´s eller AstraZeneca´s övriga bolag i Sverige.
– Rätt att tillhöra föreningen i Lund har även person som uppnått anställningsåren som Veteran (25 år) inom Astra eller AstraZeneca i Sverige.
– Medlem skall ha erlagt av Årsmötet fastställd medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
(Vill du bli medlem? Länk till anmälan)

§ 4  Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§ 5  Årsmöte skall hållas under första kvartalet på dag och plats som styrelsen bestämmer.
Skriftlig kallelse utsänds till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.
Till kallelse skall fogas valberedningens kandidatlista samt förslag från styrelse och medlemmar enligt § 6 pkt 13-14.

§ 6  Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Årsmötets behöriga utlysande
5. Styrelsens och revisorernas berättelser
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Val av ordförande på ett år
10. Val av beslutat antal övriga ledamöter på två år (hälften vartannat år)
11. Val av två ordinarie revisorer på ett respektive två år samt en revisorssuppleant på två år
12. Val av valberedning bestående av två ledamöter på ett respektive två år
13. Förslag från styrelsen
14. Förslag från medlemmarna
15. Övriga frågor

Ärenden och förslag som ej anmälts till styrelsen 1 månad före årsmötet kan ej tagas upp till beslut men väl diskuteras.

§ 7  Styrelsen består av minst fem och max sju ledamöter. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på ett eller två år.
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen åligger att
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– handha föreningens ekonomi
– tillsätta erforderliga kommittéer
– upprätta budget för kommande verksamhetsår
– föra medlemsförteckning
– sköta sponsorkontakter

§ 8  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta ärendena det påkallar dock minst två gånger per år eller då minst tre styrelsemedlemmar det begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. (Vid lika röstetal gäller den åsikt som ordföranden biträder). Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§ 9  Dessa stadgar träder i kraft i och med att de har antagits vid årsmöte. Förslag på ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet och skall utlysas i kallelse. Beslut om stadgeändring skall tas med 2/3-dels majoritet vid årsmötet och ett därpå följande föreningsmöte mellan vilka minst tre veckor har förflutit.

§ 10  Upplösning av föreningen kan på förslag av styrelsen ske vid årsmöte.
För att upplösningen skall bli giltig erfordras:
* att ärendet utlysts i kallelsen till mötet
* att upplösningsbeslutet tas med 2/3-dels majoritet vid årsmötet

Om föreningen upplöses skall tillgångar skänkas till välgörande ändamål enligt beslut av styrelsen.